Profil

Målet med våra profilområden är att ge barnen arbetsro, bekräftelse
och trivsel som bidrar till trygghet och möjlighet att växa som individer.
Har du fler frågor om om vår profil är du välkommen att höra av dig till oss.

Mindre enhet

På en mindre enhet ökar möjligheten för lärare att möta varje elev. Vi arbetar för att alla ska känna varandra och vara trygga tillsammans då vi vet att detta skapar goda förutsättningar till hög måluppfyllelse. Vi arbetar även med mångfald och inkludering samt vikten av att respektera varandras olikheter och åsikter. Att vara en mindre skola där alla känner alla och är trygga tillsammans är viktigt för oss.

Närproducerad mat

På skolan serveras god och näringsriktig mat tillagad från grunden med så mycket närproducerade råvaror som möjligt. Vi vill även skapa medvetenhet hos våra elever om matens väg från jord till bord. Alla elever erbjuds frukost, lunch, mellanmål och frukt under dagen. Skolans personal äter tillsammans med eleverna i en trivsam miljö och ibland tillagar lärare och elever maten utomhus.

Fysisk aktivitet

Fysisk aktivitet på ett lustfyllt sätt finns på schemat varje dag eftersom forskning visar att fysisk aktivitet stärker minnet, uppmärksamheten, koncentrationen, kreativiteten och är positivt för hälsan i allmänhet.

Utomhuspedagogik

Den biologiska mångfalden runt skolan är stor, vilket vi använder oss av i undervisningen på olika sätt under årets alla årstider. Vi vill ge våra elever möjlighet att ta del av naturen i vår närhet därför sker delar av vår undervisning utomhus i blandade grupper, allt för att öka tryggheten och gemenskapen mellan åldrarna.

Tydlig struktur

En tydlig struktur samt ordning och reda är viktigt för att lyckas med sina studier där eleverna vet vad som förväntas av dem. Vi möter varje elev efter elevens förutsättningar, både den som behöver extra stöd och den som behöver extra utmaningar. På skolan finns kreativa miljöer där digitala verktyg är ett naturligt inslag i undervisningen.